دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (مدیریت،حقوق،حسابداری)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 26-04-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
2 26-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
3 26-04-97(رشته حقوق).pdf دانلود
4 25-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
5 19-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
6 16-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
7 22-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
8 08-03-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
9 08-03-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
10 31-02-97 و 02-03-97(حقوق).pdf دانلود
11 01-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
12 23-02-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
13 18-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
14 02-02-97(رشته حقوق).pdf دانلود
15 4-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
16 29-01-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
17 28-01-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
18 22-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
19 16-12-96 (رشته حسابداری).pdf دانلود
20 15-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
21 9-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
22 6-12-96(رشته حقوق).pdf دانلود
23 8-12-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
24 8-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
25 30-11-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
26 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
27 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
28 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
29 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
30 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
31 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
32 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
33 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
34 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
35 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
36 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
37 مدیریت- 960921.pdf دانلود
38 مدیریت- 960914.pdf دانلود
39 حقوق- 960912.pdf دانلود
40 حسابداری-960914.pdf دانلود
41 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
42 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
43 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
44 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
45 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
46 حقوق96.03.08.pdf دانلود
47 حقوق96.04.01.pdf دانلود
48 حقوق96.05.02.pdf دانلود
49 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
50 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
51 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
52 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
53 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
54 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
55 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
56 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
57 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
58 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
59 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
60 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
61 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
62 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
63 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
64 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
65 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
66 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
67 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
68 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
69 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
70 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
71 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
72 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
73 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
74 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
75 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
76 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
77 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
78 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
79 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
80 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
81 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
82 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
83 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
84 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
85 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود