دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (کلیه رشته ها)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 دکتری مدیریت 98.11.01.pdf دانلود
2 حقوق خصوصی و جزا 98.10.23.pdf دانلود
3 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.10.24.pdf دانلود
4 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.10.17.pdf دانلود
5 حسابداری 98.09.26.pdf دانلود
6 رشته حسابداری 98.08.28.pdf دانلود
7 شورای گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی 98.08.28.pdf دانلود
8 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.09.05.pdf دانلود
9 حسابداری98.08.01.pdf دانلود
10 حسابداری98.08.01.pdf دانلود
11 حقوق خصوصی و جزا 98.08.22.pdf دانلود
12 دکتری مدیریت 98.08.14.pdf دانلود
13 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.07.16.pdf دانلود
14 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.07.23.pdf دانلود
15 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.07.30.pdf دانلود
16 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.08.14.pdf دانلود
17 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 98.08.28.pdf دانلود
18 12-06-98(مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی).pdf دانلود
19 02-07-98(شورای گروه مدیریت).pdf دانلود
20 02-07-98(شورای گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی).pdf دانلود
21 02-07-98(شورای گروه حقوق خصوصی و جزا).pdf دانلود
22 حسابداری 15-05-98.pdf دانلود
23 حقوق خصوصی وجزا 14-05-98.pdf دانلود
24 شورای دانشکده 09-05-98.pdf دانلود
25 شورای دانشکده علوم انسانی شماره جلسه 16-05-98.pdf دانلود
26 شورای دانشکده علوم انسانی 98-3-8.pdf دانلود
27 شورای دانشکده علوم انسانی 1-3-98.pdf دانلود
28 شورای دانشکده علوم انسانی 22-3-98.pdf دانلود
29 شورای دانشکده علوم انسانی 29-3-98.pdf دانلود
30 شورای دانشکده علوم انسانی 12-4-1398.pdf دانلود
31 شورای دانشکده علوم انسانی 19-4-1398.pdf دانلود
32 شورای دانشکده علوم انسانی 05-04-1398.pdf دانلود
33 شورای دانشکده علوم انسانی 98-05-02.pdf دانلود
34 16-04-98 ( رشته حقوق).pdf دانلود
35 18-04-98 ( رشته مدیریت).pdf دانلود
36 )دکتری مدیریت) 18-04-98.pdf دانلود
37 )تربیت بدنی (علوم ورزشی 98-04-04.pdf دانلود
38 دکتری مدیریت 1-05-98.pdf دانلود
39 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی( 18-04-1398.pdf دانلود
40 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی) 01-05-1398.pdf دانلود
41 رشته حسابداری 19-04-1398.pdf دانلود
42 دکتری مدیریت 01-05-98.pdf دانلود
43 (حسابداری) 98-04-19.pdf دانلود
44 دکتری مدیریت 98-04-18.pdf دانلود
45 دکتری مدیریت 98-04-05.pdf دانلود
46 صورتجلسه شوراي پژوهشي گروه مديريت مورخ 98-4-5.pdf دانلود
47 حسابداری12-3-98.pdf دانلود
48 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 13-3-98.pdf دانلود
49 2حقوق خصوصی وجزا 4-3-98.pdf دانلود
50 302__رشته_مديريت_31_ارديبهشت_1398.pdf دانلود
51 صورت جلسه دانشجویان دکتری مدیریت مورخ 31-2-98 .pdf دانلود
52 24-02-98(رشته مدیریت).pdf دانلود
53 10-02-98(دکتری مدیریت).pdf دانلود
54 10-02-98(رشته مدیریت).pdf دانلود
55 07-02-98(رشته حقوق).pdf دانلود
56 03-02-98(دکتری مدیریت).pdf دانلود
57 21-12-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
58 19-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
59 18-12-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
60 14-12-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
61 14-12-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
62 13-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
63 04-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
64 1-12-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
65 30-11-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
66 23-11-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
67 16-11-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
68 14-11-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
69 02-11-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
70 25-10-97(رشته حقوق).pdf دانلود
71 25-10-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
72 16-10-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
73 11-10-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
74 03-10-97(رشته حقوق).pdf دانلود
75 27-09-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
76 27-09-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
77 21-09-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
78 18-09-97(رشته حقوق).pdf دانلود
79 29-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
80 27-08-97(رشته حقوق).pdf دانلود
81 22-08-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
82 15-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
83 01-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
84 22-07-97(رشته حقوق).pdf دانلود
85 04-07-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
86 02-07-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
87 31-06-97(رشته حقوق).pdf دانلود
88 07-06-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
89 06-06-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
90 26-04-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
91 26-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
92 26-04-97(رشته حقوق).pdf دانلود
93 25-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
94 19-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
95 16-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
96 22-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
97 08-03-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
98 08-03-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
99 31-02-97 و 02-03-97(حقوق).pdf دانلود
100 23-02-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
101 18-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
102 02-02-97(رشته حقوق).pdf دانلود
103 4-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
104 29-01-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
105 28-01-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
106 22-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
107 16-12-96 (رشته حسابداری).pdf دانلود
108 15-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
109 9-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
110 6-12-96(رشته حقوق).pdf دانلود
111 8-12-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
112 8-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
113 30-11-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
114 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
115 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
116 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
117 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
118 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
119 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
120 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
121 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
122 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
123 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
124 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
125 مدیریت- 960921.pdf دانلود
126 مدیریت- 960914.pdf دانلود
127 حقوق- 960912.pdf دانلود
128 حسابداری-960914.pdf دانلود
129 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
130 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
131 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
132 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
133 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
134 حقوق96.03.08.pdf دانلود
135 حقوق96.04.01.pdf دانلود
136 حقوق96.05.02.pdf دانلود
137 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
138 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
139 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
140 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
141 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
142 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
143 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
144 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
145 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
146 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
147 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
148 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
149 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
150 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
151 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
152 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
153 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
154 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
155 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
156 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
157 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
158 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
159 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
160 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
161 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
162 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
163 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
164 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
165 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
166 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
167 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
168 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
169 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
170 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
171 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
172 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
173 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود