دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (مدیریت،حقوق،حسابداری)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
2 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
3 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
4 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
5 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
6 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
7 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
8 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
9 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
10 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
11 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
12 مدیریت- 960921.pdf دانلود
13 مدیریت- 960914.pdf دانلود
14 حقوق- 960912.pdf دانلود
15 حسابداری-960914.pdf دانلود
16 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
17 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
18 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
19 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
20 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
21 حقوق96.03.08.pdf دانلود
22 حقوق96.04.01.pdf دانلود
23 حقوق96.05.02.pdf دانلود
24 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
25 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
26 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
27 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
28 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
29 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
30 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
31 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
32 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
33 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
34 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
35 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
36 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
37 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
38 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
39 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
40 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
41 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
42 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
43 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
44 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
45 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
46 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
47 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
48 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
49 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
50 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
51 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
52 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
53 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
54 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
55 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
56 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
57 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
58 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
59 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
60 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود