دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (مدیریت،حقوق،حسابداری)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 18-09-97(رشته حقوق).pdf دانلود
2 29-08-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
3 29-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
4 27-08-97(رشته حقوق).pdf دانلود
5 22-08-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
6 15-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
7 01-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
8 22-07-97(رشته حقوق).pdf دانلود
9 17-07-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
10 04-07-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
11 02-07-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
12 31-06-97(رشته حقوق).pdf دانلود
13 07-06-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
14 06-06-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
15 26-04-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
16 26-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
17 26-04-97(رشته حقوق).pdf دانلود
18 25-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
19 19-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
20 16-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
21 22-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
22 08-03-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
23 08-03-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
24 31-02-97 و 02-03-97(حقوق).pdf دانلود
25 23-02-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
26 18-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
27 02-02-97(رشته حقوق).pdf دانلود
28 4-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
29 29-01-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
30 28-01-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
31 22-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
32 16-12-96 (رشته حسابداری).pdf دانلود
33 15-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
34 9-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
35 6-12-96(رشته حقوق).pdf دانلود
36 8-12-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
37 8-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
38 30-11-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
39 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
40 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
41 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
42 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
43 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
44 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
45 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
46 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
47 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
48 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
49 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
50 مدیریت- 960921.pdf دانلود
51 مدیریت- 960914.pdf دانلود
52 حقوق- 960912.pdf دانلود
53 حسابداری-960914.pdf دانلود
54 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
55 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
56 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
57 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
58 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
59 حقوق96.03.08.pdf دانلود
60 حقوق96.04.01.pdf دانلود
61 حقوق96.05.02.pdf دانلود
62 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
63 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
64 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
65 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
66 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
67 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
68 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
69 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
70 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
71 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
72 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
73 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
74 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
75 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
76 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
77 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
78 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
79 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
80 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
81 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
82 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
83 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
84 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
85 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
86 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
87 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
88 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
89 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
90 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
91 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
92 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
93 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
94 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
95 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
96 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
97 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
98 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود