دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (کلیه رشته ها)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 شورای دانشکده علوم انسانی 98-3-8.pdf دانلود
2 شورای دانشکده علوم انسانی 1-3-98.pdf دانلود
3 شورای دانشکده علوم انسانی 22-3-98.pdf دانلود
4 شورای دانشکده علوم انسانی 29-3-98.pdf دانلود
5 شورای دانشکده علوم انسانی 12-4-1398.pdf دانلود
6 شورای دانشکده علوم انسانی 19-4-1398.pdf دانلود
7 شورای دانشکده علوم انسانی 05-04-1398.pdf دانلود
8 شورای دانشکده علوم انسانی 98-05-02.pdf دانلود
9 16-04-98 ( رشته حقوق).pdf دانلود
10 18-04-98 ( رشته مدیریت).pdf دانلود
11 )دکتری مدیریت) 18-04-98.pdf دانلود
12 )تربیت بدنی (علوم ورزشی 98-04-04.pdf دانلود
13 دکتری مدیریت 1-05-98.pdf دانلود
14 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی( 18-04-1398.pdf دانلود
15 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی) 01-05-1398.pdf دانلود
16 رشته حسابداری 19-04-1398.pdf دانلود
17 دکتری مدیریت 01-05-98.pdf دانلود
18 (حسابداری) 98-04-19.pdf دانلود
19 دکتری مدیریت 98-04-18.pdf دانلود
20 دکتری مدیریت 98-04-05.pdf دانلود
21 صورتجلسه شوراي پژوهشي گروه مديريت مورخ 98-4-5.pdf دانلود
22 حسابداری12-3-98.pdf دانلود
23 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 13-3-98.pdf دانلود
24 2حقوق خصوصی وجزا 4-3-98.pdf دانلود
25 302__رشته_مديريت_31_ارديبهشت_1398.pdf دانلود
26 صورت جلسه دانشجویان دکتری مدیریت مورخ 31-2-98 .pdf دانلود
27 24-02-98(رشته مدیریت).pdf دانلود
28 10-02-98(دکتری مدیریت).pdf دانلود
29 10-02-98(رشته مدیریت).pdf دانلود
30 07-02-98(رشته حقوق).pdf دانلود
31 03-02-98(دکتری مدیریت).pdf دانلود
32 21-12-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
33 19-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
34 18-12-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
35 14-12-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
36 14-12-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
37 13-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
38 04-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
39 1-12-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
40 30-11-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
41 23-11-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
42 16-11-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
43 14-11-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
44 02-11-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
45 25-10-97(رشته حقوق).pdf دانلود
46 25-10-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
47 16-10-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
48 11-10-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
49 03-10-97(رشته حقوق).pdf دانلود
50 27-09-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
51 27-09-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
52 21-09-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
53 18-09-97(رشته حقوق).pdf دانلود
54 29-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
55 27-08-97(رشته حقوق).pdf دانلود
56 22-08-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
57 15-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
58 01-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
59 22-07-97(رشته حقوق).pdf دانلود
60 04-07-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
61 02-07-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
62 31-06-97(رشته حقوق).pdf دانلود
63 07-06-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
64 06-06-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
65 26-04-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
66 26-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
67 26-04-97(رشته حقوق).pdf دانلود
68 25-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
69 19-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
70 16-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
71 22-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
72 08-03-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
73 08-03-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
74 31-02-97 و 02-03-97(حقوق).pdf دانلود
75 23-02-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
76 18-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
77 02-02-97(رشته حقوق).pdf دانلود
78 4-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
79 29-01-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
80 28-01-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
81 22-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
82 16-12-96 (رشته حسابداری).pdf دانلود
83 15-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
84 9-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
85 6-12-96(رشته حقوق).pdf دانلود
86 8-12-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
87 8-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
88 30-11-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
89 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
90 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
91 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
92 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
93 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
94 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
95 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
96 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
97 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
98 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
99 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
100 مدیریت- 960921.pdf دانلود
101 مدیریت- 960914.pdf دانلود
102 حقوق- 960912.pdf دانلود
103 حسابداری-960914.pdf دانلود
104 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
105 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
106 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
107 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
108 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
109 حقوق96.03.08.pdf دانلود
110 حقوق96.04.01.pdf دانلود
111 حقوق96.05.02.pdf دانلود
112 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
113 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
114 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
115 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
116 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
117 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
118 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
119 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
120 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
121 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
122 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
123 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
124 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
125 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
126 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
127 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
128 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
129 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
130 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
131 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
132 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
133 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
134 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
135 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
136 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
137 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
138 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
139 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
140 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
141 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
142 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
143 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
144 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
145 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
146 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
147 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
148 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود