دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (مدیریت،حقوق،حسابداری)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 22-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
2 08-03-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
3 08-03-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
4 31-02-97 و 02-03-97(حقوق).pdf دانلود
5 01-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
6 23-02-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
7 18-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
8 02-02-97(رشته حقوق).pdf دانلود
9 4-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
10 29-01-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
11 28-01-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
12 22-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
13 16-12-96 (رشته حسابداری).pdf دانلود
14 15-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
15 9-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
16 6-12-96(رشته حقوق).pdf دانلود
17 8-12-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
18 8-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
19 30-11-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
20 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
21 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
22 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
23 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
24 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
25 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
26 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
27 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
28 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
29 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
30 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
31 مدیریت- 960921.pdf دانلود
32 مدیریت- 960914.pdf دانلود
33 حقوق- 960912.pdf دانلود
34 حسابداری-960914.pdf دانلود
35 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
36 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
37 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
38 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
39 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
40 حقوق96.03.08.pdf دانلود
41 حقوق96.04.01.pdf دانلود
42 حقوق96.05.02.pdf دانلود
43 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
44 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
45 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
46 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
47 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
48 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
49 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
50 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
51 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
52 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
53 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
54 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
55 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
56 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
57 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
58 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
59 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
60 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
61 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
62 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
63 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
64 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
65 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
66 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
67 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
68 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
69 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
70 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
71 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
72 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
73 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
74 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
75 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
76 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
77 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
78 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
79 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود