دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (مدیریت،حقوق،حسابداری)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 22-07-97(رشته حقوق).pdf دانلود
2 17-07-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
3 04-07-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
4 02-07-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
5 31-06-97(رشته حقوق).pdf دانلود
6 07-06-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
7 06-06-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
8 26-04-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
9 26-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
10 26-04-97(رشته حقوق).pdf دانلود
11 25-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
12 19-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
13 16-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
14 22-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
15 08-03-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
16 08-03-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
17 31-02-97 و 02-03-97(حقوق).pdf دانلود
18 01-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
19 23-02-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
20 18-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
21 02-02-97(رشته حقوق).pdf دانلود
22 4-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
23 29-01-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
24 28-01-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
25 22-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
26 16-12-96 (رشته حسابداری).pdf دانلود
27 15-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
28 9-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
29 6-12-96(رشته حقوق).pdf دانلود
30 8-12-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
31 8-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
32 30-11-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
33 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
34 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
35 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
36 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
37 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
38 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
39 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
40 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
41 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
42 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
43 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
44 مدیریت- 960921.pdf دانلود
45 مدیریت- 960914.pdf دانلود
46 حقوق- 960912.pdf دانلود
47 حسابداری-960914.pdf دانلود
48 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
49 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
50 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
51 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
52 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
53 حقوق96.03.08.pdf دانلود
54 حقوق96.04.01.pdf دانلود
55 حقوق96.05.02.pdf دانلود
56 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
57 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
58 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
59 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
60 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
61 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
62 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
63 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
64 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
65 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
66 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
67 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
68 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
69 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
70 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
71 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
72 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
73 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
74 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
75 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
76 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
77 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
78 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
79 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
80 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
81 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
82 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
83 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
84 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
85 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
86 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
87 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
88 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
89 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
90 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
91 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
92 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود