دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی گروه (کلیه رشته ها)


ردیف عنوان فایل دانلود
1 12-06-98(مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی).pdf دانلود
2 02-07-98(شورای گروه مدیریت).pdf دانلود
3 02-07-98(شورای گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی).pdf دانلود
4 02-07-98(شورای گروه حقوق خصوصی و جزا).pdf دانلود
5 حسابداری 15-05-98.pdf دانلود
6 حقوق خصوصی وجزا 14-05-98.pdf دانلود
7 شورای دانشکده 09-05-98.pdf دانلود
8 شورای دانشکده علوم انسانی شماره جلسه 16-05-98.pdf دانلود
9 شورای دانشکده علوم انسانی 98-3-8.pdf دانلود
10 شورای دانشکده علوم انسانی 1-3-98.pdf دانلود
11 شورای دانشکده علوم انسانی 22-3-98.pdf دانلود
12 شورای دانشکده علوم انسانی 29-3-98.pdf دانلود
13 شورای دانشکده علوم انسانی 12-4-1398.pdf دانلود
14 شورای دانشکده علوم انسانی 19-4-1398.pdf دانلود
15 شورای دانشکده علوم انسانی 05-04-1398.pdf دانلود
16 شورای دانشکده علوم انسانی 98-05-02.pdf دانلود
17 16-04-98 ( رشته حقوق).pdf دانلود
18 18-04-98 ( رشته مدیریت).pdf دانلود
19 )دکتری مدیریت) 18-04-98.pdf دانلود
20 )تربیت بدنی (علوم ورزشی 98-04-04.pdf دانلود
21 دکتری مدیریت 1-05-98.pdf دانلود
22 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی( 18-04-1398.pdf دانلود
23 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی) 01-05-1398.pdf دانلود
24 رشته حسابداری 19-04-1398.pdf دانلود
25 دکتری مدیریت 01-05-98.pdf دانلود
26 (حسابداری) 98-04-19.pdf دانلود
27 دکتری مدیریت 98-04-18.pdf دانلود
28 دکتری مدیریت 98-04-05.pdf دانلود
29 صورتجلسه شوراي پژوهشي گروه مديريت مورخ 98-4-5.pdf دانلود
30 حسابداری12-3-98.pdf دانلود
31 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 13-3-98.pdf دانلود
32 2حقوق خصوصی وجزا 4-3-98.pdf دانلود
33 302__رشته_مديريت_31_ارديبهشت_1398.pdf دانلود
34 صورت جلسه دانشجویان دکتری مدیریت مورخ 31-2-98 .pdf دانلود
35 24-02-98(رشته مدیریت).pdf دانلود
36 10-02-98(دکتری مدیریت).pdf دانلود
37 10-02-98(رشته مدیریت).pdf دانلود
38 07-02-98(رشته حقوق).pdf دانلود
39 03-02-98(دکتری مدیریت).pdf دانلود
40 21-12-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
41 19-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
42 18-12-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
43 14-12-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
44 14-12-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
45 13-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
46 04-12-97(رشته حقوق).pdf دانلود
47 1-12-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
48 30-11-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
49 23-11-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
50 16-11-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
51 14-11-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
52 02-11-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
53 25-10-97(رشته حقوق).pdf دانلود
54 25-10-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
55 16-10-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
56 11-10-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
57 03-10-97(رشته حقوق).pdf دانلود
58 27-09-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
59 27-09-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
60 21-09-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
61 18-09-97(رشته حقوق).pdf دانلود
62 29-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
63 27-08-97(رشته حقوق).pdf دانلود
64 22-08-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
65 15-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
66 01-08-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
67 22-07-97(رشته حقوق).pdf دانلود
68 04-07-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
69 02-07-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
70 31-06-97(رشته حقوق).pdf دانلود
71 07-06-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
72 06-06-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
73 26-04-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
74 26-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
75 26-04-97(رشته حقوق).pdf دانلود
76 25-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
77 19-04-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
78 16-04-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
79 22-03-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
80 08-03-97(دکتری مدیریت).pdf دانلود
81 08-03-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
82 31-02-97 و 02-03-97(حقوق).pdf دانلود
83 23-02-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
84 18-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
85 02-02-97(رشته حقوق).pdf دانلود
86 4-02-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
87 29-01-97(رشته حسابداری).pdf دانلود
88 28-01-97(رشته مدیریت).pdf دانلود
89 22-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
90 16-12-96 (رشته حسابداری).pdf دانلود
91 15-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
92 9-12-96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
93 6-12-96(رشته حقوق).pdf دانلود
94 8-12-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
95 8-12-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
96 30-11-96(رشته مدیریت).pdf دانلود
97 (رشته مدیریت) 24-11-96.pdf دانلود
98 11-11-96(رشته حقوق).pdf دانلود
99 18-11-96(رشته حسابداری).pdf دانلود
100 دکتری مدیریت 17-11-96.pdf دانلود
101 04.11.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
102 03.11.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
103 حسابداری 18-10-96.pdf دانلود
104 مدیریت 12-10-96.pdf دانلود
105 دکتری مدیریت 13-10-96.pdf دانلود
106 96-10-3_حقوق.pdf دانلود
107 دکتری مدیریت 27-09-96.pdf دانلود
108 مدیریت- 960921.pdf دانلود
109 مدیریت- 960914.pdf دانلود
110 حقوق- 960912.pdf دانلود
111 حسابداری-960914.pdf دانلود
112 96.02.06حسابداري_1.pdf دانلود
113 حسابداری 96.05.09.pdf دانلود
114 حسابداری96.04.21.pdf دانلود
115 حسابداری96.06.14.pdf دانلود
116 حقوق 96.05.16.pdf دانلود
117 حقوق96.03.08.pdf دانلود
118 حقوق96.04.01.pdf دانلود
119 حقوق96.05.02.pdf دانلود
120 دکتری مدیریت 96.02.20.pdf دانلود
121 دکتری مدیریت96.07.02.pdf دانلود
122 رشته حسابداری) 960302.pdf دانلود
123 رشته حقوق96.02.10.pdf دانلود
124 رشته مدیریت96.01.29.pdf دانلود
125 رشته مدیریت96.02.13.pdf دانلود
126 رشته مدیریت96.02.26.pdf دانلود
127 رشته مدیریت96.07.04.pdf دانلود
128 مدیریت و حسابداری 96.05.17.pdf دانلود
129 مدیریت96.01.21.pdf دانلود
130 مدیریت96.03.10.pdf دانلود
131 مدیریت96.03.23.pdf دانلود
132 مدیریت96.04.20.pdf دانلود
133 مدیریت96.05.09.pdf دانلود
134 مدیریت96.05.10.pdf دانلود
135 مدیریت96.06.07.pdf دانلود
136 30.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
137 23.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
138 21.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
139 23.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
140 18.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
141 16.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
142 12.07.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
143 09.08.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
144 07.08.96(رشته حقوق).pdf دانلود
145 03.08.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
146 04.07.96(رشته مدیریت).pdf دانلود
147 02.08.96(رشته حسابداری).pdf دانلود
148 02.07.96(رشته حقوق).pdf دانلود
149 02.07.96(دکتری مدیریت).pdf دانلود
150 حسابداری 21-8-96.pdf دانلود
151 حقوق 7-8-96.pdf دانلود
152 دکتری مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
153 مدیریت 9-8-96.pdf دانلود
154 مدیریت 16-8-96.pdf دانلود
155 مدیریت 23-8-96.pdf دانلود
156 مدیریت 30-8-96.pdf دانلود