اداره کل امور پژوهشی - فرم های تصویب موضوع و پروپوزال کارشناسی ارشد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 دستور العمل نگارش پایان نامه.pdf دانلود
2 1فرم تصویب موضوع.doc دانلود
3 proposal sanandaj.docx دانلود
4 فرم تصویب موضوع علوم انسانی.doc دانلود
5 فرم تعهد دانشجو (در صورت پربودن ظرفيت استاد راهنما و مشاور )-1.docx دانلود
6 پروپوزال كارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات كردستان.docx دانلود