اداره کل امور پژوهشی - فرم ها و بخشنامه های دکتری پژوهش محور


ردیف عنوان فایل دانلود
1 آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور(باآزمون و بدون آزمون).pdf دانلود
2 ابلاغ واحدهای مجری دوره دکتری.pdf دانلود
3 بخشنامه در خصوص پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور.pdf دانلود
4 بخشنامه شماره 74952-80.pdf دانلود
5 متمم بخشنامه شماره 1064176 مورخ2-7-94 دکترای پژوهش محور.jpg دانلود
6 فرم تعهد.docx دانلود
7 قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور.docx دانلود