ارتباط با صنعت و کارآموزی - آیین نامه ها


ردیف عنوان فایل دانلود
1 آیین نامه برگزاری و شرکت در مسابقات، نمایشگاه ها و جشنواره ها.pdf دانلود
2 آیین نامه اعلام دست آوردها و تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رسانه ها.pdf دانلود
3 آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره.pdf دانلود
4 آیین نامه تکمیلی حمایت از اختراعات و نوآوری های علمی، فنی و هنری در دانشگاه آزاد اسلامی.pdf دانلود
5 آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی.pdf دانلود
6 آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی.pdf دانلود
7 راهنمای ثبت اختراع در دانشگاه آزاد اسلامی.pdf دانلود
8 پشتيباني و تشويق از ثبت اختراعات دانشجويان و استادان دانشگاههاي ايران.pdf دانلود