اداره کل امور پژوهشی - فرم های قبل از جلسات دفاع کارشناسی ارشد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم_تعيين_زمان_دفاع.docx دانلود
2 فرم ارئه گزارش سه ماهه.docx دانلود
3 فرم ارزيابي مديريت پژوهش (فرم شماره1 ).docx دانلود
4 فرم ب.docx دانلود
5 فرم حضور در جلسات دفاع کارشناسی ارشد.doc دانلود
6 فرم_احراز_شرايط_دفاع.docx دانلود
7 قابل توجه دانشجويان عزيز کارشناسي ارشد رشته هاي مديريت.pdf دانلود