اداره کل امور پژوهشی - فرم های قبل از جلسات دفاع کارشناسی ارشد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم حضور در جلسات دفاع کارشناسی ارشد .pdf دانلود
2 فرم_تعيين_زمان_دفاع.docx دانلود
3 فرم ارئه گزارش سه ماهه.docx دانلود
4 فرم ارزيابي مديريت پژوهش (فرم شماره1 ).docx دانلود
5 فرم ب.docx دانلود
6 فرم_احراز_شرايط_دفاع.docx دانلود
7 قابل توجه دانشجويان عزيز کارشناسي ارشد رشته هاي مديريت.pdf دانلود