اداره کل امور پژوهشی - فرم های بعد از جلسه دفاع کارشناسی ارشد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم_تحويل_نسخه_هاي_پايان_نامه_ارشد1.docx دانلود
2 فرم_تحويل_نسخه_هاي_پايان_نامه_دكتري.docx دانلود
3 فرم شماره 3(فرم مقاله واحد سنندج) (جدید).docx دانلود
4 فرم شماره 3(فرم مقاله علوم و تحقيقات كردستان) (جدید).docx دانلود
5 منشور اخلاق پژوهش.pdf دانلود
6 قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشدي که از پايان نامه خود دفاع نموده اند.pdf دانلود
7 فرمت لوح فشرده(CD) مربوط به .pdf دانلود
8 فرم انصراف از مقاله.docx دانلود
9 فرم اصلاحات مورد نظر هیأت داوران-1.docx دانلود