اداره کل امور پژوهشی - فرم های بعد از جلسه دفاع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای


ردیف عنوان فایل دانلود
1 منشور اخلاق پژوهش.pdf دانلود
2 قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشدي که از پايان نامه خود دفاع نموده اند.pdf دانلود
3 فرمت لوح فشرده(CD) مربوط به .pdf دانلود
4 فرم شماره 3(فرم مقاله واحد سنندج).docx دانلود
5 فرم شماره 3(فرم مقاله علوم و تحقيقات کردستان).docx دانلود
6 فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه.docx دانلود
7 فرم انصراف از مقاله.docx دانلود
8 فرم اصلاحات مورد نظر هیأت داوران-1.docx دانلود