اداره کل امور پژوهشی - فرم های بعد از جلسه دفاع کارشناسی ارشد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم شماره 3(فرم مقاله واحد سنندج) (جدید).docx دانلود
2 فرم شماره 3(فرم مقاله علوم و تحقيقات كردستان) (جدید).docx دانلود
3 منشور اخلاق پژوهش.pdf دانلود
4 قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشدي که از پايان نامه خود دفاع نموده اند.pdf دانلود
5 فرمت لوح فشرده(CD) مربوط به .pdf دانلود
6 فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه.docx دانلود
7 فرم انصراف از مقاله.docx دانلود
8 فرم اصلاحات مورد نظر هیأت داوران-1.docx دانلود