پژوهش و فناوری - بخشنامه های مرتبط با شرکت در سمینار های بین المللی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ها بین المللی خارجی معتبر خارج از کشور.pdf دانلود
2 متمم بخشنامه شماره 73-38673 مورخه 930224.JPG دانلود
3 ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر.pdf دانلود