پژوهش و فناوری - بخشنامه های مربوط به طرح های پژوهشی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم_سخنراني.docx دانلود
2 فرم صفر پروپوزال طرح هاي پژوهشي .docx دانلود
3 فرم الف .docx دانلود
4 منشور اخلاقی شماره 73118248 مورخ 14-04-91 .jpg دانلود
5 آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی شماره 70-31304 مورخ 19-5-94 .pdf دانلود
6 ارسال یک نسخه پایان نامه و گزارش نهایی طرح پژوهشی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی شماره73-95231 مورخ 92-04-01.pdf دانلود
7 بخشنامه تعهدارائه مقاله برای طرح های پژوهشی شماره 73-266862 مورخ 11-08-92 .pdf دانلود
8 حق الزحمه داوری طرح پژوهشی شماره 73- 362041 مورخ 92-10-30 .pdf دانلود
9 سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی شماره 81-98250 مورخ 91-3-31 .pdf دانلود
10 دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح پژوهشی شماره 73-369052 مورخ 06-11-92 .pdf دانلود