دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگليسي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 13@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: روان شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب
ایمیل:
مکان: