دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 10@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 9@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: مديريت آموزشي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: روانشناسي تربيتي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: مديريت آموزشي
ایمیل:
مکان: