دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
ایمیل: ebrahimshiramiry@yahoo.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه زبان انگلیسی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 11@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 12@iausdj.ac.ir
مکان: