دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: علوم و صنايع غذايي
ایمیل: fmirahmadi@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: محيط زيست
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: علوم و صنايع غذايي
ایمیل:
مکان: