دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: مکانیک بیوسیستم
ایمیل: Hgoli@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مکانیک بیوسیستم
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: آبخيزداري
ایمیل: 21@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان: