دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: آبخيزداري
ایمیل: 20@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: شیلات
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: مكانيك بیوسیستم
ایمیل: sghamari@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان: