دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: صنايع غذايي
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: آبخیزداری
ایمیل: 22@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: علوم باغبانی
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: سازه هاي آبي
ایمیل: vafa.rezaei51@gmail.com
مکان: سنندج-ادب -خ ارديبهشت- ك بهمن 5 پ 32 طبقه دوم