دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل: bpasary@yahoo.com
مکان: دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: بهداشت مواد غذايي
ایمیل: naderhabibi45@yahoo.com
مکان: سنندج بهاران 1/17 بلوار دانشجو
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: علوم دامی
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: محيط زيست
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: مکانیزاسیون کشاورزی
ایمیل: abkh@iausdj.ac.ir
مکان: دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد واحد سنندج