دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماري
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل: b.ghaderzadeh@iausd.ac.ir
مکان: سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان: