دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماري
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسي صنايع
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران - نقشه برداری
ایمیل: mehgholamnia@gmail.com
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماری
ایمیل: efatemi@iausdj.ac.ir
مکان: