دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق
ایمیل: A.Sharifi@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-سایت مرکزی-دانشکده فنی
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
ایمیل: shahryari.k@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- ساختمان پژوهش
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل: amir.sheikhahmadi@gmail.com
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران- مکانیک خاک و پی
ایمیل:
مکان: