دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: رياضي
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: آبياري و زهكشي
ایمیل: arahimi0428@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج-سه راه ادب-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-دانشكده فنی-طبقه همكف-گروه مهندسی نقشه برداری
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران - سازه
ایمیل:
مکان: