دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسي صنايع
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مکانیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: پژوهش هنر (مطالعات سینما)
ایمیل: sina@iausdj.ac.ir
مکان: ایران - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده فنی - گروه هنر
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
ایمیل:
مکان: