دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسي صنايع
ایمیل:
مکان: سنندج- سه راه ادب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده فنی- گروه مهندسی صنایع
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق کنترل
ایمیل: goran.hasanifard@iausdj.ac.ir
مکان: دانشکده فنی و مهندسی - معاونت دانشکده
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مكانيك
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماري كامپيوتر
ایمیل: k.khamforoosh@iausdj.ac.ir
مکان: دانشکده هنر و معماری-طبقه دوم-اتاق اعضای گروه کامپیوتر
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
ایمیل:
مکان: