دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران سازه
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت
ایمیل: mehran.jami@modares.ac.ir
مکان: سنندج- سه راه ادب - دانشگاه آزاد اسلامی-ساختمان فنی مهندسی
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: شهرسازی(طراحی شهری)
ایمیل: f.charehjoo@iausdj.ac.ir
مکان: