دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماری
ایمیل: q_bayzidi@yahoo.com
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: برق
ایمیل: s_bahramara@yahoo.com
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری
ایمیل: rambod.pakrooh@iausdj.ac.ir
مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده فنی و مهندسی، طبقه دوم، اتاق اعضای هیأت علمی گروه کامپیوتر