دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماری
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: برق
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات
ایمیل: rambod.pakrooh@iausdj.ac.ir
مکان: معاونت پژوهش، دفتر ICT