دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
ایمیل: m_ashna@iausdj.ac.ir
مکان: خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده فنی، اتاق اساتید گروه مکانیک
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل: a.aqamohamadi@gmail.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم گروه فیزیک
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مكانيك
ایمیل: B.amani@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آبياري
ایمیل: m.byzedi@gmail.com
مکان: سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی آب
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماری
ایمیل: q_bayzidi@yahoo.com
مکان: