دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
ایمیل: payamhooshmand@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج، سه راه ادب، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک