دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مکانیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
ایمیل: H_Golpira@iausdj.ac.ir
مکان: گروه مهندسی صنایع، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، کردستان، ایران