دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: عمران
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
ایمیل: shahryari.k@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- ساختمان پژوهش
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل: amir.sheikhahmadi@gmail.com
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل: shykhfa@gmail.com
مکان: سنندج- سه راه پاسداران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- بخش فیزیک
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: ریاضی
ایمیل: hero.saremi@gmail.com
مکان: سنندج- خیابان پاسداران-دانشگاه آزاداسلامی؛ واحدسنندج-گروه ریاضی