دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق جزاوجرم شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: معارف اسلامی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تاريخ
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 19@iausdj.ac.ir
مکان: