دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربيت بدني
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
ایمیل: satrozh@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
ایمیل:
مکان: