دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 15@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تاریخ
ایمیل: m.sheikhahmadi@gmail.com
مکان: مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
ایمیل: s.sheikhesmaeili@iausdj.ac.ir
مکان: دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی