دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق جزاوجرم شناسی
ایمیل: bizhanir@yahoo.com
مکان: سنندج- شهرک سعدی-دانشکده علوم انسانی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مديريت آموزشي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: روانشناسي تربيتي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي
ایمیل:
مکان: