دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حسابداري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق بین الملل
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حسابداري
ایمیل:
مکان: