دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
ایمیل: nwmi2005@gmail.com
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 11@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 17@iausdj.ac.ir
مکان: