دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حسابداري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 18@iausdj.ac.ir
مکان: