دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 17@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
ایمیل: bahman.bayangani@iausdj.ac.ir
مکان: شهرک سعدی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه علوم اجتماعی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق جزاوجرم شناسی
ایمیل:
مکان: