دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
ایمیل: jadhami@iausdj.ac.ir
مکان: شهرک سعدی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربيت بدني
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: روانشناسي کودک
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 7@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
ایمیل: aamjadiparvar@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده ی علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی