دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربيت بدني
ایمیل: myektayar@gmail.com
مکان: سنندج دانشگاه آزاد اسلامی