دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تاریخ
ایمیل: m.sheikhahmadi@gmail.com
مکان: مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
ایمیل: s.sheikhesmaeili@iausdj.ac.ir
مکان: دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل: a.salavati@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزشی
ایمیل: kazizbeigi@gmail.com
مکان: گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج