دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 15@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات انگليسي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات فارسي
ایمیل:
مکان: