دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
ایمیل:
مکان: دانشگاه ازاد سنندج
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تاریخ
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مديريت تكنولوژي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: روان شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
ایمیل:
مکان: