دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: علوم و صنايع غذايي
ایمیل: fmirahmadi@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان: