دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: انگل شناسی دامپزشکی
ایمیل: S.kakekhani@gmail.com
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: آبخيزداري
ایمیل: 21@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل: peymanpathology@yahoo.com
مکان: دانشکده دامپزشکی،گروه پاتوبیولوژی