دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی
ایمیل: asadrokh@yahoo.com
مکان: گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد واحد سنندج
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: فارماکولوژی
ایمیل: mraes@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: صنايع غذايي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی - بهداشت و بیماریهای آبزیان
ایمیل: beh.salimi@yahoo.com
مکان: گروه علوم بالینی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل: ehsan_saliminaghani@yahoo.com
مکان: گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران