دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل: bpasary@yahoo.com
مکان: دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل: alidjeddi@yahoo.com
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: بهداشت مواد غذايي
ایمیل: naderhabibi45@yahoo.com
مکان: دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: علوم دامی
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: محيط زيست
ایمیل:
مکان: