دانشکده دامپزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل: razizbeigi@yahoo.com
مکان: گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج ، ایران. صندوق پستی : 36531/63178
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: بیماریهای تولید مثل دام
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل:
مکان: