دانشکده دامپزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: فارماکولوژی
ایمیل: mraes@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشکی - بهداشت و بیماریهای آبزیان
ایمیل: beh.salimi@yahoo.com
مکان: گروه علوم بالینی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل: ehsan_saliminaghani@yahoo.com
مکان: گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل: razizbeigi@yahoo.com
مکان: گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج ، ایران. صندوق پستی : 36531/63178
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: بیماریهای تولید مثل دام
ایمیل:
مکان: