دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل: dvm_amiri_2005@yahoo.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-دانشکده دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: علوم دامي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: صنايع غذايي
ایمیل: s.bah@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان: