دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: مدیریت محیط زیست
ایمیل: arn.noferesti@yahoo.com
مکان: دانشگاه آزاد سنندج
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: علوم و صنايع غذايي
ایمیل:
مکان: