دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
ایمیل: f.molani@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد سنندج
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شیمی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: بیوشیمی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شيمي
ایمیل:
مکان: