دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شیمی
ایمیل: sirwan.mohammadi@yahoo.com
مکان: سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه شیمی
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: ریاضی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: ریاضی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: رياضي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زيست شناسي
ایمیل:
مکان: