دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: رياضي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فيزيك
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: آمار
ایمیل: 3@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل: lotfierfan@gmail.com
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: ریاضی
ایمیل:
مکان: