دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شیمی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: آمار
ایمیل: 1@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: آمار
ایمیل: adelfatemy@gmail.com
مکان: