دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: بیوفیزیک
ایمیل: fs.biophysics1984@gmail.com
مکان: کردستان- سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده علوم پزشکی- گروه زیست شناسی
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: رياضي محض – جبر
ایمیل: shomali.math@gmail.com
مکان: شهرک بعثت_ مجتمع امام خمینی- دانشکدۀ علوم پایه
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: ریاضی
ایمیل: hero.saremi@gmail.com
مکان: سنندج- خیابان پاسداران-دانشگاه آزاداسلامی؛ واحدسنندج-گروه ریاضی
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: ریاضی
ایمیل:
مکان: