دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زيست شناسي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل: refaei@iausdj.ac.ir
مکان: خیابان پاسداران- سه راه ادب - دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شيمي معدني
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: آمار
ایمیل: 4@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شیمی
ایمیل:
مکان: