دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شيمي آلي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل: mkh1284@gmail.com
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: رياضي
ایمیل:
مکان: